Vormen van cliëntonderzoek

In dit artikel

Vormen van cliëntonderzoek

De Wwft kent 3 vormen van cliëntonderzoek, namelijk; vereenvoudigd, normaal en verscherpt cliëntonderzoek.

Vereenvoudigd cliëntonderzoek

Dit is de vorm van cliëntonderzoek die het minst vaak voorkomt. De vorm mag alleen gebruikt worden voldoet als de cliënt voldoet aan een lijst met voorwaarden. Voorwaarden als dat de cliënt een beursgenoteerd bedrijf is of een overheidsinstantie.

Doordat bedrijven maar zelden aan deze vereisten voldoen, wordt er in Grub niet gewerkt met vereenvoudigd cliëntonderzoek.

Normaal cliëntonderzoek

Binnen Grub vindt eigenlijk altijd het normaal cliëntonderzoek plaats. Deze vorm van onderzoek bevat het volgende:

  • Je identificeert en verifieert de identiteit van de cliënt.
  • Je identificeert de uiteindelijke belanghebbenden.
  • Je legt het doel en de aard van de opdracht of transactie vast.
  • Je kunt een voortdurende controle uitoefenen op de zakelijke relatie.
  • Je stelt vast of de natuurlijke persoon die die cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is.

Indien vanuit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een Wwft-risico, dan is een logsiche vervolgstap het verscherpt cliëntonderzoek. Verscherpt cliëntonderzoek kan ook om de volgende redenen worden opgestart:

  • Je cliënt verschaft onjuiste of onvolledige informatie.
  • Je cliënt verwacht (eenmalige) complexe spoedeisende dienstverlening zonder aanwijsbare reden.
  • Je cliënt is afkomstig van buiten de regio zonder dat hiervoor een verklaring aanwezig is.

Verscherpt cliëntonderzoek

Bij het verscherpt cliëntonderzoek verwacht de toezichthouder dat je de cliëntrelatie onderwerpt aan een verscherpte controle. Verder verwacht de wetgever dat je redelijke maatregelen neemt om alle complexe transacties, ongebruikelijke grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen te onderzoeken.

Binnen Grub is het verscherpt cliëntonderzoek een automatische vervolgstap bij het vaststellen van een Wwft-risico. In de vragenlijst wordt er vervolgens gevraagd welke beheersmaatregelen je voor de cliënt treft.

Beëindigen cliëntrelatie

Een laatste maatregel die hier nog niet is benoemd is het beëindigen van de cliëntrelatie. Wanneer er teveel onduidelijkheden zijn bij cliënt of de risico’s zijn niet beheersbaar, dan is het verstandig om de cliëntrelatie te beëindigen.